Vedtægter for TOBAKKENs Kreative Værksteds Brugerforening.

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”TOBAKKENs Kreative Værksteds brugerforening” og foreningens hjemsted er
Tobakken, Gasværksgade 2, 6700 Esbjerg.

§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er:
- At fungere i den daglige drift efter retningslinjer aftalt med og udarbejdet af TOBAKKENs bestyrelse og ledelse, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
- TOBAKKENS Kreative Værksted ønsker , at etablere et tilbud, der kan være medvirkende til, at fremme kreativitet af enhver art.
- Sammen med TOBAKKENs ansatte at drive TOBAKKENs Kreative værksted med TOBAKKEN som ansvarlig og under TOBAKKENs ledelse.
- At stille frivillig arbejdskraft til rådighed til at bemande værkstederne i TOBAKKENs Kreative Værksteds åbningstider.
- At koordinere de daglige opgaver i værkstederne under TOBAKKENs ledelse.
- At medvirke til at sikre at aftalte retningslinjer og husregler overholdes og efterleves af foreningens medlemmer
- At fremme kendskabet til TOBAKKENs Kreative Værksted bl.a. gennem arrangementer og markedsføringstiltag.
- At skabe økonomisk grundlag gennem bl.a. kontingentindbetaling, fundraising og sponsorering for at:
-Vedligeholde, reparere, renovere etc. TOBAKKENs Kreative Værksteds faciliteter, herunder eksisterende udstyr og værktøj osv.
- Fastholde og udvikle aktiviteter i TOBAKKENs Kreative Værksted.
-Etablere nye aktiviteter i TOBAKKENs Kreative Værksted.
- At alle økonomiske investeringer i vedligehold, reparation, renovering, udstyr, værktøj, aktiviteter etc. til enhver tid er TOBAKKENs ejendom.
- At deltage med 1 repræsentant i TOBAKKENs Brugerforum.

§ 3. Medlemmer.
Alle over 15 år, med interesse i TOBAKKENs Kreative Værksted og brugen af dette, kan optages som medlemmer.
Der er 2 slags medlemmer:
- Medlemmer, der arbejder som værkstedsansvarlige (VA) eller værkstedsledere (VL).
- Medlemmer, der er brugere af TOBAKKENS Kreative Værksted.
For at benytte TOBAKKENs Kreative Værksted skal man være medlem af brugerforeningen. Det er muligt for medlemmer at være sponsor for et ikke-medlem, som så kan benytte TOBAKKENs Kreative Værksted på medlemmets regning, hvis der skønnes at være ledig kapacitet. Beløbet trækkes fra medlemmets konto.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, hvis medlemmet ikke overholder ordensregler for foreningen.

VL og VA’er.
For at være VL eller VA ’er skal de til enhver tid fastlagte retningslinjer være opfyldt.
VL og VA `er er fritaget for kontingentbetaling og kan udenfor TOBAKKENs Kreative Værksteds officielle åbningstider benytte faciliteterne efter de til enhver tid fastlagte retningslinjer.
VL og VA ’er arbejder under TOBAKKENs ledelse vederlagsfrit i TOBAKKENs Kreative Værksted, som ansvarlig for den pågældende aktivitet i den tid der er aftalt vagt, og er i samme tidsrum pligtig til at udføre opgaver efter de til enhver tid gældende retningslinjer for VL og VA ’er arbejdsindsats.
VL og VA ’er står til rådighed for brugerne med rådgivning i den tid der er aftalt vagt.

§ 4. Generalforsamling.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag på TOBAKKENs Kreative Værksted, ved opslag
på TOBAKKENs Kreative Værksteds hjemmeside og hvis muligt gennem andre elektroniske medier. Ligeledes annonceres i den lokale presse.
Enhver generalforsamling, der er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme og alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal.
Ansatte på TOBAKKEN med tilknytning til TOBAKKENs Kreative Værksted har møde- og taleret på generalforsamlingen, men ikke stemmeret.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før selve afholdelsen af generalforsamlingen
Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret.
Generalforsamlingen kan ikke uden TOBAKKENs bestyrelses skriftlige accept flytte TOBAKKENs Kreative Værksted til andre lokaliteter.
- ikke beslutte at samarbejde med andre parter, institutioner eller formål end TOBAKKEN.
- ikke behandle eller tage beslutninger omkring samarbejdsrelationer til TOBAKKEN, TOBAKKENs bestyrelse,
TOBAKKENs ledelse eller TOBAKKENs ansatte.
Følgende dagsorden gælder for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse/godkendelse af revideret regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 5. Bestyrelsen og valgperiode.
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 medlemmer, der repræsenterer
TOBAKKENs Kreative Værksteds Brugerforening.
3 medlemmer vælges på lige år. Formand og 3 medlemmer vælges på ulige år
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter og revisor vælges for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
Foreningen tegnes af 2 personer blandt følgende: Formand, næstformand eller kasserer. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være fyldt 18 år.
Valget foregår ved en skriftlig afstemning .

§ 6. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøder afholdes ved formandens indkaldelse, eller hvis 4 fra bestyrelsen ønsker dette.
Bestyrelsesmøderne refereres med beslutningsreferat, med kommentarer til alle punkter på dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan indkalde til åbne medlemsmøder efter behov. Medlemsmøderne indkaldes ved opslag på TOBAKKENs Kreative Værksted og på TOBAKKENs hjemmeside med 14 dages varsel. Emner, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.
Ansatte på TOBAKKEN med tilknytning til TOBAKKENs Kreative Værksted har møde- og taleret til
bestyrelsesmøder, men ikke stemmeret.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller formanden anser det for nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Begæringen skal angive, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved opslag i TOBAKKENs Kreative Værksted og på TOBAKKENs hjemmeside med mindst 1 uges varsel og senest 6 uger efter begæring - med angivelse af dagsorden. Der kan på ekstraordinær generalforsamling kun behandles og træffes beslutning vedr. det/de sager, som er begæret behandlet i indkaldelsen, og som er angivet på dagsorden.

§ 8. Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.
For at vedtægtsændringerne kan vedtages kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslagene.
TOBAKKENs bestyrelse skal efterfølgende godkende eventuelle vedtægtsændringer før disse kan træde i kraft.

§ 9. Regnskabsåret.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10. Økonomisk forpligtelse.
Foreningen kan kun hæfte, for sine forpligtelser med foreningens formue. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt overfor tredjemand.

§ 11. Opløsning.
TOBAKKENs bestyrelse kan uden videre begrundelse beslutte at opløse TOBAKKENs Kreative Værksteds
Brugerforening. En sådan opløsningsbeslutning medfører, at TOBAKKENs Kreative Værksteds
Brugerforenings bestyrelse øjeblikkeligt er frataget myndighed til at foretage dispositioner af enhver art på foreningens vegne.
TOBAKKENs Kreative Værksteds Brugerforening kan opløses, hvis forslag om opløsning af foreningen fremgår af dagsorden til generalforsamlingen, og hvis 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved ordinær generalforsamling, skal bestyrelsen senest 30 dage efter denne indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.
I tilfælde af opløsning af TOBAKKENs Kreative Værksteds Brugerforening overgår foreningens eventuelle formue til TOBAKKEN.